Användarvillkor

TMPL

ALLMÄNT

Dessa villkor (nedan ”dessa villkor” eller ”villkoren”) gäller när TMPL Solutions AB, org.nr 559079-9341, Villavägen 7, 752 36 Uppsala (nedan ”TMPL”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), tillhandahåller en tjänst till er bostadsrättsförening eller hyresvärd och du i egenskap av bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst (”ni”, ”du” eller ”er”) använder TMPL:s digitala social medie-plattform som du kan komma åt genom vår app eller hemsida.

Med ”Tjänsten” avses den programvara som tillhandahålls av TMPL och som erbjuder tjänster relaterade till TMPL, TMPL-företag, TMPL:s produkter och tjänster, samt deras partners produkter och tjänster, för användning på datorer, Apple iOS och Android OS-enheter och eventuella uppgraderingar över tid, och all annan programvara eller dokumentation som möjliggör användning av Tjänsten. Läs igenom dessa villkor noggrant före installation och/eller godkännande. Om du inte godkänner dessa villkor för Tjänsten, får du inte använda Tjänsten.

Vid uppdatering av våra användarvillkor kommer du att få information om de nya användarvillkoren i förväg innan de träder i kraft. Har du inte samtyckt till de nya användarvillkoren senast den dag de träder i kraft kommer du inte kunna fortsätta använda Tjänsten.

DATASKYDD

Genom att registrera dig som användare av Tjänsten, kommer du bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress för att ta emot och använda produkter och tjänster i Tjänsten.

Genom att ange dina uppgifter gör du det möjligt för TMPL att tillhandahålla tjänster eller använda de efterfrågade produkterna. När du lämnar personlig information kommer TMPL att behandla informationen i enlighet med vår integritetspolicy. För att använda Tjänsten måste du acceptera TMPL:s integritetspolicy.

TMPL tar din integritet på största allvar varför Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, GDPR) varit i fokus vid upprättande av Tjänsten.

I allmänhet kommer till TMPL lämnad information endast användas av TMPL, dess agenter, partners och tjänsteleverantörer. Personlig information om dig som användare kommer också att hanteras i forsknings- och utvecklingssyfte för att vi ska kunna erbjuda dig en så bra tjänst som möjligt. Information som används för forsknings- och utvecklingssyfte utgörs endast av anonymiserade transaktionsdata vilket betyder att vi tagit bort ditt namn och kontaktuppgifter för att göra om informationen till statistik m.m. I den mån det är tillämpligt har TMPL ingått personuppgiftsbiträdesavtal med mottagarna av personlig information. Din information kommer också att utlämnas där TMPL är skyldig till det enligt lag.

Så som framgår av TMPL:s integritetspolicy har du som användare alltid rätt att begära att TMPL rättar, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter. TMPL kommer inte alltid att kunna radera alla dina personuppgifter till följd av viss lagstiftning. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter och skickade till dig, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format.

ÄGANDERÄTT OCH LICENS

All design och information som finns i Tjänsten tillhör TMPL eller dess licensgivare. Alla varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter av något slag i Tjänsten tillsammans med underliggande programkod ägs antingen direkt av TMPL eller genom TMPL:s licensgivare. TMPL ger dig härmed en världsomfattande, icke-exklusiv, royalty-fri, återkallelig licens att använda Tjänsten för ditt personliga bruk i enlighet med dessa villkor för Tjänsten.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig för ett personligt användarkonto. Registreringen kräver att du uppger viss personlig information till oss. Du ansvarar själv för all aktivitet som sker under ditt konto.

Du är inte tillåten att, och får inte heller låta någon annan för din räkning, (i) göra och sprida kopior av Tjänsten, (ii) försöka att kopiera, mångfaldiga, ändra, återskapa, ta isär, överföra eller översätta Tjänsten, eller (iii) skapa härledda verk av Tjänsten av något slag.

Tjänsten är för närvarande gratis för dig och ditt personliga, icke-kommersiella bruk. TMPL förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning, ändra eller återkalla Tjänsten eller ta ut en avgift för Tjänsten eller produkter eller tjänster som levereras till dig i Tjänsten i enlighet med dessa villkor.

Du bekräftar att avtalsvillkoren med din respektive mobiltelefonoperatör (”mobiloperatör”) kommer fortsätta att gälla när du använder Tjänsten. Detta kan medföra att du behöver betala för tillgång till nätverksanslutningstjänster av mobiloperatören för hela förbindelsen när du använder Tjänsten eller behöva betala andra avgifter som uppstår och krävs av tredje part. Du tar själv ansvar för sådana kostnader. Om du inte är den som betalar räkningen för mobiltelefon eller handhållen enhet som används för att få tillgång till Tjänsten, antas du ha fått tillstånd att använda Tjänsten av den som betalar mobilräkningen.

DITT ANSVAR

Du ansvarar för all din användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett tryggt sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om du misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och kontakta TMPL.

DITT INNEHÅLL I TJÄNSTEN

I Tjänsten kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via Tjänsten ger du ändå TMPL (och våra samarbetspartners) en global licens att använda, lagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med våra tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra Tjänsten och tillhörande tjänster, samt utveckla nya tjänster. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda Tjänsten och tillhörande tjänster. I vissa tjänster är det möjligt att komma åt och ta bort innehåll som har skickats till tjänsten. I en del av våra tjänster finns det också villkor eller inställningar som begränsar vår användning av innehåll som skickas till tjänsterna. Se till att du innehar alla nödvändiga rättigheter för att bevilja oss denna licens för innehåll som du skickar till våra tjänster.

För innehåll som utgör personuppgifter gäller vad som anges i vår integritetspolicy.

För att begära export eller radering av dina personuppgifter, se Hantering av dina personuppgifter.

TILLGÄNGLIGHET

Appen är tillgänglig för handhållna mobila enheter som har Apple iOS och Android OS-operativsystem. TMPL kommer att använda rimliga ansträngningar för att göra Tjänsten tillgänglig vid alla tidpunkter. Du bekräftar härmed att du är medveten om att Tjänsten tillhandahålls över internet och mobila nätverk och att kvaliteten och tillgängligheten på Tjänsten därför kan påverkas av faktorer utanför TMPL:s rimliga kontroll.

TMPL, TMPL-företag och underleverantörer accepterar inte något som helst ansvar för otillgänglighet av Tjänsten, eller någon svårighet eller oförmåga att hämta eller komma åt innehåll eller annat kommunikationssystemfel som kan resultera i att Tjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt. TMPL ansvarar inte för någon support eller något underhåll av Tjänsten.

TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerade med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, ta del av innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig (t.ex. Facebook och Google). Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av sådana villkor och integritetspolicyer. Du accepterar att TMPL inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt genomför med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.

UPPSÄGNING

TMPL kan avsluta användningen av Tjänsten när som helst och med omedelbar verkan genom att ge dig ett meddelande om uppsägning. Vid en uppsägning avslutas rättigheterna och licenserna som beviljats dig i dessa villkor och du måste upphöra med all användning av Tjänsten.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH GARANTIFRISKRIVNING

All information, alla dokument eller annat material som görs tillgängliga via Tjänsten är utan garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till garantier för fullständighet, riktighet, lämplighet eller icke-intrång.

Under inga omständigheter är TMPL eller något av TMPL-företagen ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag som följer av din användning eller tillgång till Tjänsten, inklusive utebliven vinst eller liknande, oavsett om de bygger på avtalsbrott, kränkning (inklusive försumlighet), produktansvar eller annat.

Varken TMPL eller något av TMPL-företagen kommer vara ansvariga gentemot dig för eventuella skador eller förändringar av din utrustning, inklusive men inte begränsat till datorutrustning, handhållen enhet eller mobiltelefoner som en följd av installation eller användning av Tjänsten.

I den utsträckning som lagen tillåter, och för att undvika tvivel, frånsäger sig TMPL härmed alla underförstådda garantier med avseende till Tjänsten. Tjänsten och programvara tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garanti av något slag.

ÖVRIGT

TMPL har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. TMPL har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa villkor